Powered by Smartsupp

Zavolejte nám: +421 915 110 514

Doručení Zdarma při nákupu nad 4000 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – DaDaboom s.r.o.

Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.dadaboom.cz , to znamená mezi společností DaDaboom, s.r.o., IČO: 52205258, se sídlem Závodní 264/45, 027 43 Nižná, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka číslo: 71668/L jako prodávajícím (dále také jako „prodávající“ nebo „DaDaboom“) a na straně druhé kupujícím, který může být spotřebitelům (dále také jako „kupující“).
 • Kontaktní údaje a dodací adresa prodávajícího: DaDaboom, s.r.o., Závodní 264/45, 027 43 Nižná, e-mail: [email protected] , tel.: +421 915 110 514
 • Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Předměstská 71, 011 79 Žilina 1, [email protected] , http://www.soi.sk, tel.č.: 041/ 7632 130
 • Těmito VOP se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.dadaboom.cz, určují se pravidla registrace a využívání uživatelských účtů.

Objednávka

 • Prodávající uzavírá kupní smlouvu resp. smlouvy s kupujícím prostřednictvím objednávky kupujícího na webové stránce, e-mailem na adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +421 915 110 514
 • Předmětem objednávky je zboží vybrané kupujícím z dostupné nabídky obchodu. Kupující může zadat objednávku bez registrace vlastního uživatelského účtu (tzv. Nákup bez registrace).
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 • Po přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky“, o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje: dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu, název a cenu zboží, cenu přepravy, adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby, podmínky a způsob přepravy.
 • Prodávající není povinen zpracovat objednávku zejména v případě, že kupující uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, případně neuskutečnil platbu do 5 kalendářních dnů od výzvy prodávajícího.
 • V případě, že se zboží v době do zpracování objednávky (odeslání zboží kupujícímu) stane nedostupným, má prodávající možnost od smlouvy odstoupit (objednávku zrušit/stornovat) bez udání důvodu. O zrušení objednávky prodávající neprodleně informuje kupujícího e-mailem.
 • Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tyto VOP se stávají její nedílnou součástí.
 • Faktura (daňový doklad) není součástí dodávky, zasíláme ji automaticky po dodání zboží, na váš e-mail zadaný při vytváření objednávky, s čímž kupující přijetím těchto VOP výslovně souhlasí. Proč daňové doklady posíláme v elektronické podobě? Snažíme se tak přispět k ochraně životního prostředí.

Dodání zboží

 • Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených zboží. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce “Dostupnost” a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 • Termín odeslání zboží uvedený v rekapitulaci objednávky představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změnit termín dodání a informuje kupujícího o této změně v původní lhůtě pro doručení zboží.
 • Kupující má možnost osobního vyzvednutí zboží na dodací adrese prodávajícího.
 • Zboží je dodáváno na adresu kupujícího přepravní společností GLS.
 • Zboží v hodnotě nad 4000 CZK (slovy: čtyři tisíce korun českých) v rámci jedné objednávky, je doručováno na náklady prodávajícího. V jiných případech hradí částku za doručení (poštovné), uvedenou v rekapitulaci objednávky, kupující.

Ceny a způsob platby

 • Ceny zboží jsou uváděny v Kč a jsou konečné, včetně všech souvisejících daní a poplatků.
 • Kupující má možnost výběru mezi následujícími způsoby platby: úhradou v hotovosti kurýrní službě v místě doručení (na dobírku), bankovním převodem.
 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v obchodě, zavádět nové zboží do prodeje, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akcie změnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z již potvrzené objednávky či uzavřené smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající je povinen dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit jej způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR).
 • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 • Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 • Kupující má právo na dodání zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu, na jeho zabalení způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě ak dodání na místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení objednávky.

Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 • Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

Osobní údaje a jejich ochrana

 • Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.
 • Je-li kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je potřebné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • Je-li kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je třeba pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 • Na ochranu a zpracování osobních údajů kupujícího se použijí podmínky ochrany osobních údajů zveřejněné na internetové stránce elektronického obchodu (https://www.dadaboom.cz/ochrana-osobnych-udajov/). Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího bezdůvodně neposkytne třetí osobě.
 • Údaje o nákupech kupujícího (jsou potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.
 • Změny v osobních údajích může kupující provést zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.
 • Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti (nikoli reklamní zprávy) bez předchozí žádosti kupujícího k zaslání takových zpráv.

Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se dané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží, případně v důsledku zjevné vady v ceně zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoli před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky a to bez jakéhokoli postihu. Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. 1 písm. a) zákona 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup. Kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis obsahující řádně vyplněný formulář odstoupení od smlouvy ( stáhnout formulář ), případně odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s následujícím zněním: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den, měsíc, rok) č.j. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č.j. (správné číslo účtu)”. Dále uvede své jméno, adresu a aktuální datum. Kupující odešle zboží jím zvolenou zásilkovou/přepravní službou nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí svépřepravní náklady. Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo v původním a nepoškozeném obalu a nepoužité, v každém případě však musí být, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství). Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 zákona č.. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího.
 • Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je
 • prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Reklamace

 • Pokud se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, kupující může uplatnit svou reklamaci
 • Kupující je povinen reklamaci nahlásit u prodávajícího po zjištění vady zakoupeného zboží a to na e-mail [email protected]
 • Reklamované zboží je kupující povinen zaslat na dodací adresu prodávajícího – DaDaboom, s.r.o., Závodní 264/45, 027 43 Nižná, +421 915 110 514
 • Reklamace zboží bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamovaného výrobku.
 • V případě odůvodněné reklamace bude poškozené zboží opraveno nebo vyměněno za jiné (plnohodnotné), a pokud to nebude možné (např. chybějící výrobek na skladě) – vrátíme Vám hodnotu ceny výrobku.

Řešení sporů

 • Kupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se stížností, podnětem nebo žádostí o nápravu (e-mailem na [email protected]) není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, objednávku, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále též jako „subjekt alternativního řešení sporů“) 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů (dále také jako „zákon č. 391/2015 Sb.“). Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb.
 • Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím evropské platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na stránce Řešení sporů online: Nová platforma pro spotřebitele a obchodníky (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main .home2.show).
 • Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se obvykle netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována soukromě ve formě e-mailových zpráv.
 • Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník o ochraně spotřebitele a zákona č. 250/2007 Sb. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, jakož i souvisejícími předpisy.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
Doprava ZDARMA

Při každem nákupu nad 4000 Kč máte dopravu zdarma

Bezproblémová výměna

Bezproblémová výměna zboží do 14 dnů

Jenom kvalitní zboži

Certifikované zboží s ověřenou kvalitou

100% Bezpečná platba

Zabezpečená platba kartou MasterCard / Visa